صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول

صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول

موسسه شقایق های وحشی هیرکانی (در شرف تاسیس)

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول موسسه شقایق های وحشی هیرکانی (در شرف تاسیس) رأس ساعت17 روز یکشنبه مورخ 14/04/1394 در نشانی پره سر، میدان دانش آموز، نمازخانه دبیرستان آزادگان با حضور تعداد 21 نفر از کل 36 نفر اعضای موسسه شقایق های وحشی گیلان با دستورجلسه ذیل  تشکیل شد.

دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیات مدیره

 2. استماع گزارش بازرس

 3.تصویب ترازنامه منتهی به  28/ 12/ 1393 

 4. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

باتوجه به حضور حدنصاب لازم، درابتدای جلسه دبیر جلسه نسبت به افتتاح مجمع عمومی اقدام نموده و با اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه مجمع عمومی بشرح ذیل  انتخاب شدند:

- آقای  فرامرز غلامی  بعنوان رئیس مجمع.

- آقای احمد فرزانه بعنوان منشی مجمع  .

- خانم  سمیرا صالحی نژاد  بعنوان ناظر اول .

- خانم ماندانا عزیزی پورکافی  بعنوان  ناظر دوم .

اکثریت حاضرین در جلسه، موافقت خود را با انتخاب هیات رئیسه مجمع عمومی  بشرح فوق اعلام کرده و سپس دستور جلسه مجمع، توسط منشی جلسه قرائت گردیده و خلاصه مذاکرات، تصمیمات و مصوبات مجمع بشرح ذیل اتخاذ  شد:

-  دراجرای بند اول دستورجلسه ، گزارش هیات مدیره توسط  آقای عطااله روستا ناوی به نمایندگی ازهیأت مدیره قرائت و به استماع حاضرین رسید.

- دراجرای بند دوم دستورجلسه ،گزارش بازرس توسط آقای ایوب پورامام بازرس اصلی موسسه  قرائت و به استماع حاضرین رسید.

- دراجرای بند سوم دستورجلسه، گزارش عملکرد مالی موسسه توسط آقای غلامرضا نوزاد مدیرامورمالی موسسه قرائت شد  و ترازنامه منتهی به 28/12/ 1393 موسسه به تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسید.

- دراجرای بند چهارم دستورجلسه، بمنظور  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان، از داوطلبین سمتهای مذکور ثبت نام بعمل آمده و پس از تشریح برنامه های هرکدام از نامزدها، رای گیری کتبی انجام  و نتایج ذیل حاصل شد .

1.آقای عطااله روستا ناوی

با تعداد 9 رای

بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب شد.

2. آقای یاسر خوشنود

با تعداد 8 رای

بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب شد.

3. آقای سعید شفقتی چروده

با تعداد 7 رای

بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب شد.

4. آقای غلامرضا نورزاد

با تعداد 6 رای

بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب شد.

5. آقای مهدی خوشنودی گیل چالان

با تعداد 5 رای

بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب شد.

6. آقای علی پاوند  درو

با تعداد 4 رای

بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد.

7. آقای شهروز روستا ناوی

با تعداد 3 رای

بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد.

8. آقای ایوب پورامام ناوی

با تعداد 7 رای

بعنوان بازرس اصلی  انتخاب شد.

9. آقای همت اله فرجی

با تعداد 5 رای

بعنوان بازرس علی البدل  انتخاب شد.

 

جلسه در ساعت 20 به اتمام رسیده و به  آقای یاسر خوشنود باحق توکیل به غیر وکالت داده شد جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداری و اداره ثبت شرکتها مراجعه و اقدام نمایند.


نام و امضای رئیس مجمع                                                 نام و امضای منشی

فرامرز غلامی                                                                   احمد فرزانه

 

نام و امضای ناظر اول                                                 نام و امضای ناظر دوم

  سمیرا صالحی نژاد                                                   ماندانا عزیزی پورکافی

          

نام و امضای کلیه اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین منتخب  مجمع

 

عطااله روستا ناوی

یاسر خوشنود

مهدی خوشنودی گیل چالان

سعید شفقتی چروده

غلامرضا نورزاد

علی پاوند  درو

شهروز روستا ناوی

ایوب پورامام ناوی

همت اله فرجی

         

/ 0 نظر / 47 بازدید