صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

موسسه : شقایق های وحشی هیرکانی ( درشرف تاسیس)

پیرو دعوت از کلیه اعضای هیات موسس "موسسه شقایق های وحشی هیرکانی (درشرف تاسیس)" ، جلسه مجمع عمومی موسسین راس ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ   04/03/ 1394  در آدرس؛  رضوانشهر ، پره سر خیابان طالقانی ، دفتر شرکت سرو کابین شفق ، با حضور  کلیه اعضای هیات موسس ، با دستور جلسه ذیل برگزار گردید.

دستور جلسه :

  • تصویب اساسنامه   
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها  
  • انتخاب اولین مدیران شامل  اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین  

مصوبات :

1. دراجرای بند یک دستور جلسه، اساسنامه موسسه مشتمل بر مشتمل بر 3 فصل و 42 ماده و 35 تبصره به تصویب کلیه حاضرین رسید.

2. دراجرای بند دوم دستور جلسه، روزنامه گیلان امروز  بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.

3. دراجرای بند سوم دستور جلسه، افراد ذیل بعنوان اولین مدیران و بازرسین موسسه انتخاب شدند:

1.آقای عطااله روستا ناوی

با تعداد 9 رای

بعنوان مدیر عامل موسسه انتخاب شد.

2. آقای یاسر خوشنود

با تعداد 8 رای

بعنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

3. آقای غلامرضا نورزاد

با تعداد 7 رای

بعنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

4. آقای مهدی خوشنودی گیل چالان

با تعداد 6 رای

بعنوان خزانه دار انتخاب شد.

5. آقای سعید شفقتی چروده

با تعداد 5 رای

بعنوان عضواصلی هیات مدیره انتخاب شد.

6. آقای علی پاوند  درو

با تعداد 4 رای

بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد.

7. آقای شهروز روستا ناوی

با تعداد 3 رای

بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب شد.

8. آقای ایوب پورامام ناوی

با تعداد 7 رای

بعنوان بازرس اصلی  انتخاب شد.

9. آقای همت اله فرجی

با تعداد 5 رای

بعنوان بازرس علی البدل  انتخاب شد.

جلسه در ساعت 16:30  به اتمام رسیده و به آقای یاسر خوشنود باحق توکیل به غیر وکالت داده شد. جهت ثبت مفاد صورتجلسه به مراجع اداری و  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مراجعه و اقدام نمایند .

 

نام و امضای اعضای هیات موسس  و هیات مدیره و بازرسین :

موسسین:  عطااله روستاناوی، یاسر خوشنود، غلامرضا نورزاد، سعید شفقتی چروده، علی پاوند درو، شهروز روستاناوی، ایوب پور امام ناوی،  همت اله فرجی

  

هیئت مدیره: عطااله روستاناوی، یاسر خوشنود، غلامرضا نورزاد، سعید شفقتی چروده، علی پاوند درو، شهروز روستاناوی،

 

بازرسین: ایوب پور امام ناوی،  همت اله فرجی

 

 

/ 0 نظر / 36 بازدید